പഴയ ഒരു പെയിന്റിങ്ങ്.


രസകരമായിരുന്നു,ആ പഠനകാലം.കുറെ കൂട്ടുകാരും പെയിന്റിന്റെ മണവും .

No comments: