നന്നങ്ങാടി.പണ്ട് ആളുകളെ മരണാനന്തരം അടക്കിയിരുന്ന ഭരണി കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലം.അടയാളത്തിനാണത്രേ കല്ലു വച്ചിരിക്കുന്നത്.

1 comment:

Raghu Gopalan said...

ഇത്തരം കുറേയെണ്ണം അവിടെയാകെ കാണാം.