വാമല.നമ്മുടെ നാട്ടില്‍ത്തന്നെയുള്ള ചെറിയൊരു മല.

No comments: