ചിന്തയും സൌന്ദര്യവും

അതിരാവിലെ.
നല്ല മഞ്ഞ്.
ബസ്സ് ഒരു വളവു തിരിഞ്ഞു.
മുന്നില്‍, അതി മനോഹരമായ ഒരു ദൃശ്യം.
മഞ്ഞ് മൂടിക്കിടക്കുന്ന ഒരു നദി.
പക്ഷികള്‍ വരിയായി പറക്കുന്നു.
ഹൊ!
ഒരു പെയിന്റിംഗ് പോലെ...
മനസ്സ് സന്തോഷം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു.
ബസ്സ് ആ നദിക്കു കുറുകെയുള്ള പാലത്തിലേക്ക് കടന്നു.
അപ്പോഴാണ്...

താഴേക്കൂടി ഒഴുകുന്നത് അഴുക്കുചാലാണ് ; കീലിന്റെ നിറമുള്ള അഴുക്കുചാല്‍!

ഒന്നിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളുമായും അറിവുമായും സൌന്ദര്യാനുഭവം ബന്ധപ്പെട്ടു കിടക്കുന്നുവെന്ന് അന്ന് മനസ്സിലാക്കി.


പഴശ്ശിരാജാ

“കരഞ്ഞോളൂ...
പക്ഷേ പഴശ്ശിരാജായെ ഓര്‍ത്തല്ല.
ഭാഗ്യം കെട്ട നമ്മുടെ മലയാളസിനിമയെ ഓര്‍ത്ത്...”