ചിന്തയും സൌന്ദര്യവും

അതിരാവിലെ.
നല്ല മഞ്ഞ്.
ബസ്സ് ഒരു വളവു തിരിഞ്ഞു.
മുന്നില്‍, അതി മനോഹരമായ ഒരു ദൃശ്യം.
മഞ്ഞ് മൂടിക്കിടക്കുന്ന ഒരു നദി.
പക്ഷികള്‍ വരിയായി പറക്കുന്നു.
ഹൊ!
ഒരു പെയിന്റിംഗ് പോലെ...
മനസ്സ് സന്തോഷം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു.
ബസ്സ് ആ നദിക്കു കുറുകെയുള്ള പാലത്തിലേക്ക് കടന്നു.
അപ്പോഴാണ്...

താഴേക്കൂടി ഒഴുകുന്നത് അഴുക്കുചാലാണ് ; കീലിന്റെ നിറമുള്ള അഴുക്കുചാല്‍!

ഒന്നിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളുമായും അറിവുമായും സൌന്ദര്യാനുഭവം ബന്ധപ്പെട്ടു കിടക്കുന്നുവെന്ന് അന്ന് മനസ്സിലാക്കി.


3 comments:

Tomz said...

ഒരു ചിത്രം കാണും പോലെ തോന്നി.

Raghu Gopalan said...

നന്ദി.
ഇത് തികച്ചും നടന്ന സംഭവം.

n.b.suresh said...

malayalikku swapnam kaanan ithrayum gambheeramaaya vishayam vereyundo. puzha neenal vazhatte.