സ്പീഡ്


മനേഷ് ഒരു രക്ഷയുമില്ല.150-200-ല്‍ ഒക്കെയേ ഓടിക്കൂ.

No comments: