വിലക്കയറ്റം

എന്താ വിലക്കയറ്റം!
സാധനങ്ങള്‍ക്ക് വിലക്കയറ്റം അവിശ്വസനീയമാം വിധത്തില്‍ കുതിച്ചുകയറിയിട്ടുണ്ട്.
ഇങ്ങനെയായാല്‍ ആളുകളെങ്ങനെ ജീവിക്കും!

No comments: