പുതുവര്‍ഷം

പുതുവത്സരത്തിന് പുതുതായൊന്നും തുടങ്ങരുത്. തുടങ്ങാനുള്ളത് പുതുവത്സരത്തിലേക്ക് മാറ്റിവയ്കുകയുമരുത്.

2 comments:

ശ്രീ said...

പുതുവത്സരാശംസകള്‍!

vIJAYpRADEEP said...

great thought!...