ദയാബായി

ദയാബായിയെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവര്‍ മലയാളിയാണെന്ന് അറിയുന്നത് , അവരുടെ ആത്മകഥയായ പച്ചവിരല്‍ വായിച്ചപ്പോഴാണ്.

No comments: