പൈയമ്മാവന് ആദരാഞ്ജലികള്‍

ഏറ്റവും നന്ദിയോടെയും ബഹുമാനത്തോടെയും എപ്പോഴും ഓര്‍ക്കുന്ന അനന്തപൈയ്ക്ക് ആദരാഞ്ജലികള്‍ .

1 comment:

Abhilash.N said...

ആദരാഞ്ജലികള്‍...!!