വീഴുമല

ഇന്നലെ ഒരു കൂട്ടുകാരനുമൊത്ത് വീഴുമലയില്‍ പോയി. രാവിലെ പോയി. വൈകിട്ടുവരെ ഇരുന്നു.
അവിടെയിരുന്ന്‍ എഴുതി.(സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുത്ത് നന്നായി പുരോഗമിക്കുന്നു)

No comments: